Article blob/g

Chroniques en "Bolze" - Frybùrger Ùnderstadttütsch vo Fränzi Egger

10.03.2023

Chroniques en
De Rababuu am Ggarnawal de l'Ùùsch Scho va wytùm gchöört mù si choo, a ganzi Banda va Nigle mit Hùdlen ùber de Chliider, Basggett a de Füess ù i de Hann a Nylongschtrùmpf mit enera Häppera drin.
Kiosque des Bolzes, Place Petit Saint Jean, Fribourg

Kiosque des Bolzes, Place Petit Saint Jean, Fribourg

Zmits drin de Joggeli, wa hinder syri Maasgga, mit emena grüüselige Tarsang drùf, as wäuts Indiaanergschrei looslaat. Mit ùm Pussett tschädere si ùmen Eggen ùm ù mit emena Gglaggsong vam ena aute Ggamiong tüe si hoorne, as gisch was hesch. Ùnen a de Schmiggass tüe si ds Ggongtenü vam Pussett, a groossa Lööli vam ena Sächstklässler, iifach i Brünen yyghye, ids yyschechauta Februaarwasser. Mit emena Moordsglächter cheere de Joggeli ù synner Ggopäingj ùm, ùber di houzegi Brügg gäge de Plass-Pty-Säingj-Schang zue, a la Reschersch vam ena nüüwe Wyggtym.

Am Joggeli sy Tuur de Ggarussel

Am Joggeli sys liebschta Ggarussel isch das va den Ottotangponangt. Dette mues mù zwaar gi Schlanga staa voor de Kassa - bongsang, dä Buschong! - aber jitze sitzt er imena ggüggùrooten Angschäingj, ù sys "Pary-Daggaar" cha loos gaa.

Chrüz ù queer, angnawang e angnarieer, de Gydong iinisch rächtsùm-, ds andermaau lingsùm gschrisse, ù ds au Wyys ù Wääge zämegschtoosse. Zlöscht hetti de Joggeli no fasch a Plongschong zoge, wül ne iina va hinder tangponiert het. Aber i dem Moment het de Megganyssiäingj graad auts abgschtöut, ùn am Joggeli isch va sym Tuur de Ggarussel nùme no as vùrchrùgelets Tygge blübe. 

Poletze

I de Rüell dii Poletz
Mit enera Hampfela Poletze
Büm Ggongguur dii Poletz :
Le Poletz de Teer gäge de Poletz de Weer.
Wyyw le Rua dii Poletz !